Agenda Ledenvergadering s.v. Loil


1 november 2022

Hieronder treffen jullie de agenda aan voor de komende ALV op maandag 7 november 2022 om 20.00 uur in de kantine Hart van Loil. 

Graag de aandacht voor een voorgenomen besluit op de agenda, waarover gestemd gaat worden door de aanwezige leden. Ben je niet aanwezig op de ALV, heb je geen inspraak op het voorgenomen besluit.

Mochten jullie voor de tijd de notulen van de afgelopen keer willen ontvangen, stuur dan een email naar info@svloil.nl. Deze zal in de week voor de ALV verstuurd worden naar diegene die dit in willen zien. 
Wij zien jullie graag 7 november!

Met sportieve groet,
Bestuur S.V. Loil

 1. Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 1 november 2022
 3. Hart van Loil
 4. Financieel verslag 2021/2022
 5. Begroting 2022/2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Verslag Commissies
  1. Commissie-indelingen
  2. Jeugd
  3. Sponsorcommissie
  4. Technische Commissie
  5. Kledingcommissie
 8. Beleidszaken
  1. Energiekosten
  2. Contributieverhoging (Besluit)
 9. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend volgens rooster:   R. Nibbeling     Herkiesbaar
 10. Mededelingen en wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting